Värmdö Scenskola

Värmdö scenskola är en föreningsdriven
kulturskola.
Vårt mål är att ge barn och ungdomar i
Värmdö kommun undervisning i de
sceniska konstformerna.

Värmdö Scenskola ger eleven möjlighet att utveckla
 kunskap och färdighet inom sitt ämne
 förbättra och förfina tekniken
 personlighet och fantasi
 samarbetsförmåga och kommunikation
 eget skapande och uttryck
 initiativförmåga och flexibilitetcenskolan

Hur vi arbetar
Värmdö Scenskola arbetar utifrån en hösttermin då eleverna arbetar och har fokus på teknik, som inom dansen bl.a. är kropps - och rumsmedvetenhet, koordination, styrka, smidighet och musikalitet, inom teater bl.a. är gruppövningar i drama, improvisationer, koncentration och fantasi, inom cirkus gäller grundläggande teknik i cirkus disciplinerna; jonglering akrobatik, trapets och gå på lina och inom musik arbetar vi med grundläggande till mer avancerad teknik.
Vårterminen är produktionsinriktad och vår ambition är att eleverna ska få bekanta sig med de stora författarna och deras verk. Vi blandar vilt dåtid, nutid och framtid, såväl i text som i kostym, koreografi och musik. Allt för att påvisa ungdomarna att allt är möjligt.
För att öka förståelse för varandra, visa respekt till sin kamrat och öka samarbetsviljan, blandar vi inte bara konstformerna utan också både ålder och nivå.

rdegrundsarbete
Värmdö Scenskola arbetar aktivt med respekten för alla människors lika värde, motverka kränkande behandling och motverka traditionella könsmönster, att ge förutsättningar för både pojkar och flickor möjlighet att jämställt utöva kulturaktiviteter.
Att förhållningssättet mellan elev och lärare är, att alltid bemöta varandra respektfullt och respektera varandras kunskaper och erfarenheter.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med FN:s barnkonvention samt med kommunens nu gällande och tillkommande policydokument, riktlinjer och rutiner samt ungdoms-, kultur och fritidsnämndens prioriterade områden och inriktningsmål för mandatperioden samt effektmål för 2011.
Att ge barn och ungdomar möjlighet till undervisning i de sceniska uttrycksformerna så att de utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenhet.
Att ge både pojkar och flickor möjlighet att jämställt utöva kulturaktiviteter.
All vår verksamhet ska vara tillgänglig för medborgare med funktionshinder.
Värmdö scenskola samarbetar med grund-
skolorna inom Värmdö kommun.

Drog- och alkoholpolicy
Värmdö Scenskolas drog- och alkoholpolicy ska bedrivas i enlighet med kommunens gällande policydokument.

Mål och kursplan
Värmdö Scenskolas alla elever ges möjlighet till undervisning i de sceniska uttrycksformerna så att de utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenhet.
Värmdö Scenskolas lärare ska skapa ett lustfyllt lärande med övningar som också förbättrar tekniken inom de olika ämnesområdena. Presentera nya utmaningar på rätt nivå och stimulera eleverna i sitt lärande och det konstnärliga skapande.
Eleverna ska få möjlighet att prova sig fram och arbeta med att utveckla det egna uttrycket och få möjlighet att upptäcka nya genrer och konstinriktningar.
Alla elever ska bli sedda och få den individuella hjälp som behövs.


Inflytande och ansvar
Värmdö Scenskolas elever ska ges möjlighet till eget inflytande och ansvar. Vara delaktiga i sin utveckling och i sitt lärande. Kunna påverka repertoar och genre. Lärarna uppgift blir att möte upp elevernas behov, förväntningar och önskemål.
Föreställningsarbetet i synnerhet blir ett skapande forum för allas idéer och fantasier både för eleverna och lärare.
Inför produktionerna blir elevens inflytande och ansvar påtagligt.
Personlighet och fantasi
Samarbetsförmåga och kommunikation
Eget skapande och uttryck initiativförmåga och flexibilitet.


Medlemskap
Om du vill bli medlem i i Värmdö Scenskola
är du välkommen att kontakta oss.

Kurs/Ämnesplan för teater dans musik sång

Grundläggande teaterkunskaper
Använda rösten och kroppen som ett gestaltande redskap. Karaktärsgestaltning och rumsmedvetenhet. Rörelseövningar och lekar.
Inlevelsegörmåga, uttrycka olika känslor och sinnesstämningar. Utforma roller/karaktärer, bygga en historia och improvisera mot ett gemensamt mål.Träna lyhördhet och samspel, bejaka varandras idéer. Omvandla leken till
en presentation inför publik och förståelse för scenrummet och grundläggande teaterbegrepp.

Fördjupade teaterkunskaper
Medvetandegöra relationen till sin medspelare och till publik. Söka sitt personliga uttryck. Arbeta med olika rollkaraktärer, imrpovisationeroch scennärvaro. Samarbeta i olika grupp konstellationer. Utrycka de verbala och fysiska uttrycksätten.
Vara delaktig i processen som leder fram till uppspel och framträdande. Arbeta med manus och grundläggande rollanalys.

Avancerade teaterkunskaper
Karaktärs- och textanalys. Samarbeta kring en konstnärlig tolkning. Ha goda kunskaper om teaterns olika uttryck på scenen. Kunna improvisera inför publik. Samarbeta med andra konstformer och kunna ta ansvar för arbetsprocessen. Presentation av ett verk/dramatiker.

Grundläggande danskunskaper
Kroppskännedom och rumsuppfattning. Kunna göra enkla rörelser i relation till musik och rytmik. Arbeta med uttryck, stämningar, form och dynamik. improvisationsövningar och eget skapande. Träna lyhördhet och samspel, bejaka varandras idéer. Grundläggande danstekniska begrepp. Danspresentation inför publik och förståelse för scenrummet och grundläggande teaterbegrepp.

Fördjupade danskunskaper
Grundläggande dansteknik inom respektive genre, såsom styrka, smidighet, placering, dynamik och koordination. Arbeta musikaliskt/rytmiskt med rörelsekombinationer. Använda improvisationen som verktyg för att hitta ett personligt uttryck, nya uttryck och eget skapande. Utveckla en scenvana, ingå i uppspel och framträdande och kunna ta eget ansvar vid föreställningar.

Avancerade danskunskaper
Använda danstekniken som ett medel för att nå ett utryck. Avancerade danskombinationer, koreografiska övningar och improvisationer. Ingå i sammanhang med olika konstformer och kunna ta ansvar för det konstnärliga resultatet.

Grundläggande musikkunskaper Instrumentkännedom,  teori, rytmik och notläsning. Spela enklare melodier och rytmer i olika stilar. Bekanta sig med ackorden och hur man transponerar. Gehörsträning genom att lyssna och härma.

Fördjupade musikkunskaper
Utveckla interpretationen som dynamiken, fraseringen, koordinationen det personliga uttrycket, sin personliga stil. Utveckla notläsning och gehör, utveckla olika kompstilar och utöka ackordförrådet

Avancerad musikkunskap
Göra egna tolkningar och komponera egna låtar, utveckla improvisationstekniken och samarbeta med andra/spela i grupp i olika konstellationer. Förbereder ett publikt möte. Vi förbereder för högre studier.

Grundläggande sångkunskaper
Träna andningsteknik och sångstöd, träna både röst och kropp som ett gestaltande redskap. Träna frasering, rytmik och notläsning. Träna att våga uttrycka en känsla och hitta ett personligt uttryck. Sjunga melodier och sånger i olika genrer/stilar, träna gehör genom att lyssna och härma.

Fördjupade sångkunskaper
Utveckla interpretation som dynamiken, fraseringen och artikulationen. Utveckla sitt personliga uttryck och sin personliga stil samt scenspråk. Utveckla notläsning och gehör och prova att improvisera. Utöka repertoaren i olika genrer. Utveckla textinterpretationen/analysera text och gestaltning. Förbereda för sceniska framträdanden.

Avancerad sångkunskap
Göra egna tolkningar och utvecklar den egna känslan, arbeta och förstärka det personliga och unika i varje röst. Arbetar med mikrofonteknik. Utveckla improvisationstekniken. Vi samarbetar med andra/sjunger i grupp och förbereder ett publikt möte. Vi förbereder för högre studier 

Värmdö Scenskola skräddarsyr och anpassar undervisningen individuellt till varje elevs förmåga och intresse. Tillsammans med eleven skapar vi en musikalisk kreativ frizon.

Läs kundundersökningen 2018
Klicka här

Enkätundersökning Våga Visa 2014

Betygsskala 1-4

Normer och värden 3.8
Utveckling, lärande och konstnärligt skapande 3.6
Elevernas inflytande och ansvar 3.3
Styrning och ledning 3.6

Elevernas egna kommentarer
Klicka här

Värmdö Scenskolas stadgar
Klicka här

Likabehandlingsplan
Klicka här

 

| Värmdö Scenskola | Box 107 134 22 Gustavsberg | 08 - 570 276 10 | info@varmdoscenskola.nu | PG 4251555-1 |

Design Wilgot Hansson © 2021 Värmdö Scenskola

 
S